تماس با ما

تماس با ما

آدرس: مشهد، دانشگاه فردوسی، مرکز رشد و فناوری، شماره ۴، واحد ۴۳۲
تلفن: ۳۸۷۶۶۰۰۰-۰۵۱
نمابر: ۳۸۷۶۶۰۰۰-۰۵۱ داخلی ۴
پست الکترونیک روابط عمومی: [email protected].ir

پست الکترونیک واحد بازرگانی: [email protected].ir

پست الکترونیک واحد فروش: [email protected].ir

پست الکترونیک واحد پشتیبانی: [email protected].ir