پروژه ها

سامانه مانیتورینگ شرایط محیطی آستان قدس

سامانه مانیتورینگ شرایط محیطی آستان قدس

طراحی نرم افزار آموزشی

طراحی نرم افزار آموزشی

طراحی و تولید 5000 عدد ماژول مادون قرمز تشخیص دست

طراحی و تولید 5000 عدد ماژول مادون قرمز تشخیص دست

تولید سنسورهای RTD

تولید سنسورهای RTD

سامانه مانیتورینگ پست برق ساغروان

سامانه مانیتورینگ پست برق ساغروان

پایش پست برق شهرستانی

پایش پست برق شهرستانی