آدرس : مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی مرکز رشد شماره 4 واحد 432
تلفن : 38766000(051)
پست الکترونیک : info@taratech.ir
فاکس : 38766000(051)

ارتباط مستقیم با مدیریت


موقعیت تاراتک بر روی نقشه