مدیران تاراتک

دکتر امین درخشان

 • مدیرعامل
 • عضو هیئت مدیره
 • دکترای مهندسی پزشکی
 • استاد داشگاه امام رضا

ایمیل:

ceo@taraatech.com

سایر مدیران

دکتر حامد کماری علائی

 • نایب رییس هیئت مدیره
 • دکتری برق مخابرات گرایش سیستم
 • h.komari@taraatech.com
دکتر علیرضا جامی

 • رییس هیئت مدیره
 • دکتری کارآفرینی
 • a.jami@taratech.ir
دکتر سید مهدی موذن علوی

 • عضو هیئت مدیره
 • دکتری مدیریت منابع انسانی
 • m.alavi@taraatech.com
مهندس مجتبی تنها

 • عضو هیئت مدیره
 • کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
 • m.tanha@taratech.ir
دکتر ناصر درخشان

 • عضو هیئت مدیره
 • دکتری مهندسی کامپیوتر
 • naser@taraatech.com

سایر مدیران

دکتر حامد کماری علائی

 

 • نایب رییس هیئت مدیره
 • دکتری برق مخابرات گرایش سیستم
 • h.komari@taraatech.com
دکتر علیرضا جامی

 

 • رییس هیئت مدیره
 • دکتری کارآفرینی
 • a.jami@taratech.ir
دکتر سید مهدی موذن علوی

 

 • عضو هیئت مدیره
 • دکتری مدیریت منابع انسانی
 • m.alavi@taraatech.com
مهندس مجتبی تنها

 

 • عضو هیئت مدیره
 • کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک
 • m.tanha@taratech.ir
دکتر ناصر درخشان


 • عضو هیئت مدیره
 • دکتری مهندسی کامپیوتر
 • naser@taraatech.com