سامانه مانیتورینگ شرایط محیطی آستان قدس

slide-2feca5b

اهداف طرح:

نصب و راه اندازی سامانه مانیتورینگ پارامترهای محیطی

موقعیت جغرافیایی طرح:

خراسان رضوی، مشهد

پیمانکار اصلی:

آستان قدس

فعالیت های اجرایی طرح:

نصب و راه اندازی سامانه مانیتورینگ پارامترهای محیطی

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ نصب و راه اندازی: 1399