طراحی نرم افزار آموزشی

slide-2feca5b

اهداف طرح:

طراحی نرم افزار آموزشی

موقعیت جغرافیایی طرح:

خراسان رضوی – مشهد

پیمانکار اصلی:

خراسان رضوی – مشهد

فعالیت های اجرایی طرح:

طراحی نرم افزار آموزشی

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: ۱۳۹۸/۰۴/۰۹