• مشاوره فنی و راه اندازی اتوماسیون های صنعتی داخلی و خارجی
 • نقشه برداری و GIS
 • برنامه نویسی شبکه
 • تأمین و خرید سنسورها و تجهیزات پالایشگاهی
 • اجرا و رفع اشکال از پروژه های (DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (DCS با انواع PLC های SIEMENS (S7-400)، YOKOGAWA و DELTAV
 • اجرا و رفع اشکال از پروژه های (EMERGENCY SHUT DOWN (ESD با انواع PLC های HIMA
 • توانمندی اجرا و رفع اشکال از پروژه های (FIRE & GAS (F&G با انواع PLCهای HIMA
 • راه اندازی پکیج های ابزار دقیقی
 • بر قراری ارتباطات MODBUS و PROFIBUS و PROFINET پکیج ها با سیستم DCS و ESD
 • راه اندازی محلی (LOCAL) و از راه دور (REMOTE) تجهیزات همچون فن ها و پمپ ها
 • راه اندازی پکیج های ELECTRICAL HEATER، FLARE، متانول و غیره
 • طراحی گرافیکی سیستم های DCS
 • اجرا و نصب تجهیزات ابزار دقیق در سایت مانند VALVEها و TRANSMITTERها و غیره
 • رفع اشکال از DEVICE های برقی و ابزاردقیقی موجود در سایت و SWITCH GEAR
 • انجام LOOP CHECK، تست FAT و تست SAT
 • تحویل گیری پکیج ها از وندورهای داخلی و خارجی
 • تهیه و دسته بندی نقشه های ASBUILT و مستندسازی
 • خرید تجهیزات برق و ابزاردقیق در حوزه نقت و گاز
 • مشاوره فنی و راه اندازی اتوماسیون های صنعتی داخلی و خارجی
 • نقشه برداری و GIS
 • برنامه نویسی شبکه
 • تأمین و خرید سنسورها و تجهیزات پالایشگاهی
 • اجرا و رفع اشکال از پروژه های DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM  (DCS)با انواع PLCهای SIEMENS (S7-400)، YOKOGAWA و DELTAV
 • اجرا و رفع اشکال از پروژه های EMERGENCY SHUT DOWN (ESD) با انواع PLCهای HIMA
 • توانمندی اجرا و رفع اشکال از پروژه های FIRE & GAS (F&G) با انواع PLCهای HIMA
 • راه اندازی پکیج های ابزار دقیقی
 • بر قراری ارتباطات MODBUS و PROFIBUS و PROFINET پکیج ها با سیستم DCS و ESD
 • راه اندازی محلی (LOCAL) و از راه دور (REMOTE) تجهیزات همچون فن ها و پمپ ها
 • راه اندازی پکیج های ELECTRICAL HEATER، FLARE، متانول و غیره
 • طراحی گرافیکی سیستم های DCS
 • اجرا و نصب تجهیزات ابزار دقیق در سایت مانند VALVEها و TRANSMITTERها و غیره
 • رفع اشکال از DEVICEهای برقی و ابزاردقیقی موجود در سایت و SWITCH GEAR
 • انجام LOOP CHECK، تست FAT و تست SAT
 • تحویل گیری پکیج ها از وندورهای داخلی و خارجی
 • تهیه و دسته بندی نقشه های AS BUILT و مستندسازی
 • خرید تجهیزات برق و ابزاردقیق در حوزه نقت و گاز